Fakta

Vedtægter for Bedsted U.I.F. - 2015

Pkt. 1
Foreningens navn er BEDSTED SOGNS UNGDOMS OG IDRÆTSFORENING.
Stiftet 21. juni 1941
Hjemsted, Løgumkloster Kommune

Pkt.2
Foreningens formål er ved idræt og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed

Pkt.3
Foreningen er tilsluttet DGI og dermed undergivet foreningens vedtægter.

Pkt.4
4.1 Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støtte medlem kan alle optages.
4.2 Bestyrelsen kan udelukke et medlem når der findes grund der til.

Pkt.5
5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes gennem lokal opslag med mindst 14. (fjorten) dages varsel.
5.2 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal, i skriftlig form, være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
5.3 Man er automatisk passive medlemmer når man er fyldt 16.(seksten) år og bor i Bedsted Sogn.
5.4 For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal man have været medlem i 3 (tre) måneder af foreningen.
5.5 På generalforsamlingen afgøres sager med almindeligt flertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
5.6 Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Pkt.6.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
    1. Valg af dirigent og protokolfører
    2. Aflæggelse af beretning
    3. Forelæggelse af revideret regnskab
    4. Behandling af indkomne forslag.
    5. Valg af:
        a) Formand
        b) Kasserer
        c) 3 - 5 medlemmer til idrætsudvalg
        d) 3 - 5 medlemmer til klub 10-16
        e) 3 - 5 medlemmer til kulturudvalget.
        f) 1 suppleant til hver udvalg
        g) 2 revisorer
    6. Eventuelt.

Pkt.7
Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller krav herom, med forslag til dagsorden.
Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

Pkt.8
Generalforsamlingen vælger formand og kasserer. Disse vælges for 2 år ad gangen.

Pkt.9
Idrætsforeningens bestyrelse består af den på generalforsamlingen valgte formand og kasserer samt alle udvalgsformænd.

Pkt.10
Et medlem kan kun sidde i et udvalg.

Pkt.11
Bestyrelse og udvalg vælges for 2 år ad gangen. I lige årstal er der 2 mand fra hvert udvalg på valg. I ulige årstal er der 3 mand fra hvert udvalg på valg.

Pkt.12
Valgbar er ethvert aktivt og passivt medlem der er fyldt 16 år.

Pkt.13
Udvalgene konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv næstformand, sekretær og suppleant for kassereren blandt de tre udvalgsformænd.

Pkt.14 
Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Pkt.15
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 (eller flere) medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede.

Pkt.16
Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.

Pkt.17
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de i foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke forening alene hæfter for formue.

Pkt.18
Forenings medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Pkt.19
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Pkt.20
Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 og senest 7 dage før generalforsamling afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

Pkt.21
Beslutning om foreningens ophør, kan kun træffes på et, med det formål, særligt indkaldt generalforsamling. Vedtagelse skal ske med 3/4 majoritet af fremmødte afgivne gyldige stemmer.
I tilfælde af foreningens ophør, træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens evt. formue m.m., som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål, fortrinsvis idræts- og ungdomsarbejde i Løgumkloster Kommune.
Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afviklingen af formuen m.m. er effektueret.

Pkt.22
BUIF er fritstillet med hensyn til placering af møder, generalforsamling, kurser osv. Vedtægter for Bedsted U.I.F. - 2015

Pkt. 1
Foreningens navn er BEDSTED SOGNS UNGDOMS OG IDRÆTSFORENING.
Stiftet 21. juni 1941
Hjemsted, Løgumkloster Kommune

Pkt.2
Foreningens formål er ved idræt og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed

Pkt.3
Foreningen er tilsluttet DGI og dermed undergivet foreningens vedtægter.

Pkt.4
4.1 Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som støtte medlem kan alle optages.
4.2 Bestyrelsen kan udelukke et medlem når der findes grund der til.

Pkt.5
5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes gennem lokal opslag med mindst 14. (fjorten ) dages varsel.
5.2 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal, i skriftlig form, være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
5.3 Man er automatisk passive medlemmer når man er fyldt 16.(seksten) år og bor i Bedsted Sogn.
5.4 For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen, skal man have været medlem i 3 (tre) måneder af foreningen.
5.5 På generalforsamlingen afgøres sager med almindeligt flertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget.
5.6 Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Pkt.6.
På den ordinære generalforsamling behandles følgende:
    1. Valg af dirigent og protokolfører
    2. Aflæggelse af beretning
    3. Forelæggelse af revideret regnskab
    4. Behandling af indkomne forslag.
    5. Valg af:
        a) Formand
        b) Kasserer
        c) 3 - 5 medlemmer til idrætsudvalg
        d) 3 - 5 medlemmer til klub 10-16
        e) 3 - 5 medlemmer til kulturudvalget.
        f) 1 suppleant til hver udvalg
        g) 2 revisorer
    6. Eventuelt.

Pkt.7
Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller krav herom, med forslag til dagsorden.
Ekstra ordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter kravet herom er modtaget og skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

Pkt.8
Generalforsamlingen vælger formand og kasserer. Disse vælges for 2 år ad gangen.

Pkt.9
Idrætsforeningens bestyrelse består af den på generalforsamlingen valgte formand og kasserer samt alle udvalgsformænd.

Pkt.10
Et medlem kan kun sidde i et udvalg.

Pkt.11
Bestyrelse og udvalg vælges for 2 år ad gangen. I lige årstal er der 2 mand fra hvert udvalg på valg. I ulige årstal er der 3 mand fra hvert udvalg på valg.

Pkt.12
Valgbar er ethvert aktivt og passivt medlem der er fyldt 16 år.

Pkt.13
Udvalgene konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger selv næstformand, sekretær og suppleant for kassereren blandt de tre udvalgsformænd.

Pkt.14 
Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Pkt.15
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 (eller flere) medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede.

Pkt.16
Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.

Pkt.17
Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de i foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke forening alene hæfter for formue.

Pkt.18
Forenings medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Pkt.19
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Pkt.20
Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12 og senest 7 dage før generalforsamling afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

Pkt.21
Beslutning om foreningens ophør, kan kun træffes på et, med det formål, særligt indkaldt generalforsamling. Vedtagelse skal ske med 3/4 majoritet af fremmødte afgivne gyldige stemmer.
I tilfælde af foreningens ophør, træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens evt. formue m.m., som dog under alle omstændigheder skal anvendes til almene formål, fortrinsvis idræts- og ungdomsarbejde i Løgumkloster Kommune.
Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afviklingen af formuen m.m. er effektueret.

Pkt.22
BUIF er fritstillet med hensyn til placering af møder, generalforsamling, kurser osv. 
Bedsted Ungdoms og Idrætsforening | CVR: 29112142 | Rønnevej 6, 6240 Løgumkloster - Danmark